Context English Albanian
Task duration 1 hour 1 orë
Task duration 15 minutes 15 minuta
Task duration 2 hours 2 orë
Task duration 30 minutes 30 minuta
Task duration 5 minutes 5 minuta
Contribution type All Të gjitha
Sidebar link to get help Ask your question on Loomio Bëni pyetjet tuaja në Loomio
Things that you should avoid Avoid Evito
Modal button Cancel Anullo
Sidebar link to get help Chat with us on #Funkwhale:Matrix.org Komuniko me ne në #Funkwhale:Matrix.org
Link title to zoom on image Click to zoom Kliko për t'u afruar
HTML/Meta/Title Contribute to Funkwhale development Kontribuo në zhvillimin e Funkwhale
Contribution type Development/Issue Zhvillim/problematikë
Sidebar label Do you need some help? Ke nevojë për ndihmë?
Do you want to help the project but don't know where to start? Tell us how much time you can spend and we'll get you started! Dëshiron të ndihmosh projektin, por nuk di nga të fillosh? Na trego sa kohë ke dhe ne do të ndihmonë të fillosh!
Contribution type Donations Donacione
Sidebar link to get help Drop us a toot on Mastodon Na dërgo një toot në Mastodon
Sidebar label Duration: Kohëzgjatje:
Content/Home/Header Funkwhale contribution guides: help us improve Funkwhale with translations, documentation, feedback, communication… You don't need to be a developper to help! Udhëzuesit e kontributit Funkwhale: na ndihmo të përmirësojmë Funkwhale me përkthime, dokumentacion, komente, komunikim ... Nuk ke nevojë të jesh një zhvillues për të ndihmuar!
Call to action to start contributing Get started Fillo