Context English Galician
Content/Artist/Paragraph You are currently hiding content related to this artist. Actualmente estás a ocultar contido relacionado con este artista.
Content/Login/Paragraph You are currently logged in as %{ username } Está conectada como %{ username }
Content/Library/List item You are not uploading copyrighted content in a public library, otherwise you may be infringing the law Non estás a subir contido con copyright a unha biblioteca pública, de outro xeito poderías faltarlle a lei
*/Instance/Message You are now using the Funkwhale instance at %{ url } Estás utilizando a instancia Funkwhale en %{ url }
Content/Login/Title You aren't currently logged in Non estás conectada
Popup/Moderation/Paragraph You can manage and update your filters any time from your account settings. Podes xestionar e actualizar os teus filtros desde os axustes da túa conta.
Content/Signup/Paragraph You can now use the service without limitations. Xa pode utilizar o servizo sen limitacións.
Content/Settings/Paragraph' You can permanently and irreversibly delete your account and all the associated data using the form below. You will be asked for confirmation. Podes eliminar de xeito irreversible epermanente a túa conta e todos os datos asociados utilizando o formulario inferior. Pedirase confirmación.
Content/Radio/Paragraph You can use this interface to build your own custom radio, which will play tracks according to your criteria. Pode utilizar esta interface para construír a súa propia radio, que reproducirá cancións segundo o seu criterio.
Content/Settings/Paragraph You can use those to enjoy your playlist and music in offline mode, on your smartphone or tablet, for instance. Pode utilizalos para desfrutar da súa lista de reprodución e música en modo fora de liña, no seu dispositivo móbil ou tableta, por exemplo.
Popup/*/Paragraph You don't have access! Non tes acceso!
Content/Applications/Paragraph You don't have any application connected with your account. Non ten ningunha regra activada para esta conta.
Content/Moderation/Card.Title You don't have any rule in place for this account. Non ten ningunha regra activada para esta conta.
Content/Moderation/Card.Title You don't have any rule in place for this domain. Non ten ningunha regra activada para este dominio.
Content/Library/Paragraph You don't have any space left to upload your files. Please contact the moderators. Non tes espazo suficiente para subir máis ficheiros. Contacta coa administración.
Content/Applications/Paragraph You don't have registered any application yet. Non tes ningunha aplicación rexistrada.
Content/Library/Paragraph You don't have the permission to edit this object, but you can suggest changes. Once submitted, suggestions will be reviewed before approval. Non tes permiso para editar este obxeto, pero podes suxerir cambios. Unha vez enviados serán revisados antes da súa aprobación.
Sidebar/Player/Title You have a radio playing Tes a radio acendida
Popup/Channels/Paragraph You have some draft uploads pending publication. Tes borradores pendentes de publicar.
Sidebar/Player/Error message.Paragraph You may have a connectivity issue. Podería ter problemas de conectividade.