Context English Galician
Content/Library/Paragraph Libraries help you organize and share your music collections. You can upload your own music collection to Funkwhale and share it with your friends and family. As bibliotecas axúdanlle a organizar e compartir a súa colección musical. Pode subir a súa propia colección de música a Funkwhale e compartila cos seus amigos e familia.
Content/Library/Message Library created Biblioteca creada
Content/Moderation/Title Library data Biblioteca actualizada
Content/Library/Message Library deleted Biblioteca eliminada
Content/Admin/Title/Noun Library edits Ficheiros de biblioteca
Content/Library/Message Library updated Biblioteca actualizada
Content/*/*/Noun License Licenza
Footer/Settings/Dropdown.Label/Theme name Light Claro
Content/Home/Link Listen to public albums and playlists shared on this pod Escoitar álbumes públicos e listas compartidas neste servidor
*/*/*/Noun Listenings Escoitas
Content/*/Button.Label Load more… Cargando seguidoras…
Content/Library/Paragraph Loading followers… Cargando seguidoras…
Content/Library/Paragraph Loading Libraries… Cargando Bibliotecas…
Content/Notifications/Paragraph Loading notifications… Cargando notificacións…
Content/Library/Paragraph Loading remote libraries… Cargando bibliotecas remotas…
Content/Library/Paragraph Loading usage data… Cargando datos de uso…
Content/Favorites/Message Loading your favorites… Cargando as favoritas…
Content/Moderation/*/Short, Noun Local Local
Content/Moderation/*/Short, Noun Local account Conta local
Head/Login/Title Log In Conectar