Context English Galician
*/Error/Paragraph You sent too many requests and have been rate limited, please try again later Enviaches demasiadas solicitudes en pouco tempo, por favor inténtao máis tarde
Popup/Settings/List item You will be logged out from this session and have to log in with the new one Será desconectada de esta sesión e deberá conectar co novo
Contant/Auth/Paragraph You will be redirected to %{ domain } to authenticate. Ímoste redirixir a %{ domain } para autenticarte.
Content/Auth/Paragraph You will be redirected to <strong>%{ url }</strong> Vas ser redirixida a <strong>%{ url }</strong>
Content/Auth/Paragraph You will be shown a code to copy-paste in the application. Vaiseche mostrar un código para copiar-pegar na aplicación.
Content/Settings/Paragraph You will have to update your password on your clients that use this password. Deberá actualizar o contrasinal nos seus clientes que utilicen este contrasinal.
Popup/Moderation/Paragraph You will not see tracks, albums and user activity linked to this artist any more: Non volverás a ver as pistas, álbums e actividade relacionados con este artista:
Content/About/Message You're already signed in! Xa iniciaches sesión!
Head/Favorites/Title Your Favorites As súas Favoritas
Popup/Settings/List item Your Subsonic password will be changed to a new, random one, logging you out from devices that used the old Subsonic password O teu contrasinal Subsonic será cambiado por un novo, aleatorio, desconectándote de todos os dispositivos que utilicen o contrasinal antigo
Content/Signup/Form/Paragraph Your account cannot be created. Non se pode crear a conta.
Content/Signup/Form/Paragraph Your account request was successfully submitted. You will be notified by e-mail when our moderation team has reviewed your request. A solicitude da conta enviouse correctamente. Serás notificada por email cando o equipo de administración revise a solicitude.
Content/Signup/Form/Paragraph Your account was successfully created. Please verify your e-mail address before trying to login. Creouse correctamente a conta. Verifica o teu email antes de intentar conectarte.
Content/Settings/Paragraph' Your account will be deleted from our servers within a few minutes. We will also notify other servers who may have a copy of some of your data so they can proceed to deletion. Please note that some of these servers may be offline or unwilling to comply though. Vaise eliminar a túa conta dos nosos servidores dentro duns minutos. Contactaremos con outros servidores que puidesen ter unha copia dos teus datos para que os borren. Por favor, ten en conta que algún de estos servidores podería estar desconectado ou non poder levar a fin a operación.
Content/Settings/Title/Noun Your applications As súas notificacións
Content/*/Error message.Title Your attachment cannot be saved Non se gardou o anexo
Content/Settings/Error message.Title Your avatar cannot be saved Non se gardou o avatar
Content/Settings/Paragraph' Your current e-mail address is %{ email }. O teu email actual é %{ email }.
*/Auth/Message Your deletion request was submitted, your account and content will be deleted shortly Enviouse a solicitude de borrado, o contido da conta eliminarase en breve
*/Auth/Message Your e-mail address has been changed, please check your inbox for our confirmation message. O teu email cambiou, mira na caixa de correo se recibiches a mensaxe de confirmación.