Context English Galician
Content/Notifications/Paragraph %{ username } accepted your follow on library "%{ library }" %{ username } aceptou o teu seguimento da biblioteca "%{ library }"
Content/Notifications/Paragraph %{ username } wants to follow your library "%{ library }" %{ username } quere seguir a túa biblioteca "%{ library }"
Content/Notifications/Paragraph %{ username } followed your library "%{ library }" %{ username } segue a túa biblioteca "%{ library }"
*/*/* 30 days 30 días
*/*/* 60 days 60 días
*/*/* 90 days 90 días
Popup/Playlist/Paragraph <strong>%{ track }</strong> is already in <strong>%{ playlist }</strong>. <strong>%{ track }</strong> xa está en <strong>%{ playlist }</strong>.
Head/Fetch/Field.Placeholder @username@example.com @usuaria@exemplo.com
Content/*/Paragraph Action %{ action } was launched successfully on %{ count } element A acción %{ action } foi lanzada correctamente sobre %{ count } elemento
*/*/Paragraph/Noun Library where files should be imported. A biblioteca onde importar os ficheiros.
Content/Library/Help text This track is already present in one of your libraries A canción xa está presente nunha das súas bibliotecas
Content/Embed/Message Sharing will not work because this pod doesn't allow anonymous users to access content. A compartición non funcionará, porque este servidor non permite a usuarias anónimas acceder ao contido.
Content/Library/Paragraph Import hasn't started yet A importación non comezou
Content/Library/Input.Placeholder My awesome library A miña abraiante biblioteca
Content/Radio/Input.Placeholder My awesome description A miña abraiante descrición
Content/Playlist/Input.Placeholder My awesome playlist A miña fantástica lista
Content/Radio/Input.Placeholder My awesome radio A miña increíble radio
Sidebar/Player/Error message.Paragraph The next track will play automatically in a few seconds… A seguinte canción reproducirase automáticamente en poucos segundos…
Content/Signup/Form/Paragraph Your account request was successfully submitted. You will be notified by e-mail when our moderation team has reviewed your request. A solicitude da conta enviouse correctamente. Serás notificada por email cando o equipo de administración revise a solicitude.
Popup/*/Message.Content The refresh request hasn't been processed in time by our server. It will be processed later. A solicitude de actualización non se realizou a tempo no noso servidor. Procesarase máis tarde.