Key English Polish
Podcasting app Aplikacja podcastowa
RSS feed kanał RSS
This action is irreversible. To działanie jest nieodwracalne.
artist wykonawca
duration czas trwania
embed osadź
1 embed osadzenie
follow obserwować
noun follows obserwacje
launch action wykonać działanie
linked powiązany
listening history historia odtwarzania
listing wykaz
moderation interface interfejs moderacyjny
moderation rule reguła moderacyjna
moderation rules reguły moderacyjne
node węzeł
playlist lista odtwarzania
plugin rozszerzenie
podcast podcast