Key English Dutch
optionsCustomCSSWikiLink CSS Tweaks Wiki Article Wikipagina omtrent css-aanpassingen
contextMenuMoveTabToNewWindow Move to New &Window Verplaatsen naar nieu&w venster
contextMenuMoveTabToEnd Move to &End Verplaatsen naar &einde
contextMenuMoveTabToStart Move to &Start Verplaat&sen naar begin
optionsCompactPins Favicon-only Pinned Tabs Vastgemaakte tabbladen als favicons
optionsCompactModeOff Disabled Uitgeschakeld
optionsAppearanceTitle Appearance Uiterlijk
optionsNotifyClosingManyTabsExplanation Display a notification to let you undo when closing more than $COUNT$ tabs. Toont een melding die het sluiten van meer dan $COUNT$ tabbladen mogelijk maakt.
searchPlaceholder Filter tabs Tabbladen filteren
contextMenuCloseTabs Close Tab&s Tabblade&n sluiten
closeTabButtonTooltip Close Tab Tabblad sluiten
contextMenuUndoCloseTab &Undo Close Tab Tabblad sl&uiten ongedaan maken
unmuteTabButtonTooltip Unmute tab Tabblad ontdempen
contextMenuUnmuteTab Un&mute Tab Tabblad ontde&mpen
contextMenuUnloadTab Un&load Tab Tabblad in s&laapstand zetten
contextMenuReloadTab &Reload Tab Tabblad he&rladen
muteTabButtonTooltip Mute tab Tabblad dempen
contextMenuMuteTab &Mute Tab Tabblad de&mpen
contextMenuMoveTab Mo&ve Tab Tabblad &verplaatsen
contextMenuCloseTab &Close Tab Tabblad &sluiten