Key English Dutch
contextMenuNoContainer &No Container Gee&n container
contextMenuOpenInContextualTab Reopen in C&ontainer Heropenen in c&ontainer
optionsThemeIntegration Use current browser theme Huidig browserthema gebruiken
optionsCompactModeStrict Enabled Ingeschakeld
settingsBtnTooltip Open settings Instellingen openen
notificationDeletedMessage Click on the notification to undo. Klik op de melding om ongedaan te maken.
optionsSwitchLastActiveTabExplanation Click active tab to switch to the last active one. Klik op het actieve tabblad op naar het laatst actieve te gaan.
optionsNotifyClosingManyTabs Notify when closing many tabs Melding tonen bij sluiten van veel tabbladen
optionsSwitchByScrollingWithCtrl With Ctrl Met Ctrl
newTabContextMenuOpenInWindow New &Window Nieu&w venster
newTabContextMenuOpenInPrivateWindow New &Private Window Nieuw &privévenster
newTabBtnTooltip Open new tab Nieuw tabblad openen
optionsSwitchByScrollingNever Never Nooit
contextMenuCloseTabsAfter Close Tabs &After Onderliggende t&abbladen sluiten
optionsSwitchLastActiveTab Switch to Last Active Tab Overschakelen naar laatst actieve tabblad
optionsSwitchByScrolling Switch active tab by scrolling Schakelen tussen tabbladen met muiswiel
contextMenuUnpinTab Un&pin Tab Ta&bblad losmaken
contextMenuPinTab &Pin Tab Ta&bblad vastmaken
browserActionTitle Show/hide Tab Center Reborn Tab Center Reborn tonen/verbergen
contextMenuDuplicateTab &Duplicate Tab Tabbla&d klonen