Key English Polish
OptionsAnimations Animations Animacje
allTabsLabel Show all tabs… Pokaż wszystkie karty…
browserActionTitle Show/hide Tab Center Reborn Pokaż/ukryj Tab Center Reborn
closeTabButtonTooltip Close Tab Zamknij kartę
contextMenuCloseOtherTabs Close &Other Tabs Za&mknij inne karty
contextMenuCloseTab &Close Tab &Zamknij kartę
contextMenuCloseTabs Close Tab&s Z&amknij karty
contextMenuCloseTabsAfter Close Tabs &After Zamkn&ij karty poniżej
contextMenuCloseTabsBefore Close Tabs &Before Zamkni&j karty powyżej
contextMenuDuplicateTab &Duplicate Tab &Duplikuj kartę
contextMenuMoveTab Mo&ve Tab P&rzenieś kartę
contextMenuMoveTabToEnd Move to &End Przenieś na &koniec
contextMenuMoveTabToNewWindow Move to New &Window Przenieś d&o nowego okna
contextMenuMoveTabToStart Move to &Start &Przenieś na początek
contextMenuMuteTab &Mute Tab &Wycisz kartę
contextMenuNoContainer &No Container &Brak kontekstu
contextMenuOpenInContextualTab Reopen in C&ontainer Otwórz ponownie w &karcie z kontekstem
contextMenuPinTab &Pin Tab Przyp&nij kartę
contextMenuReloadTab &Reload Tab &Odśwież kartę
contextMenuUndoCloseTab &Undo Close Tab Przywróć z&amkniętą kartę