Key English Polish
contextMenuUnloadTab Un&load Tab &Usuń kartę z pamięci
contextMenuUnmuteTab Un&mute Tab &Włącz dźwięk
contextMenuUnpinTab Un&pin Tab Odep&nij kartę
extensionDescription Simple and powerful vertical tab bar Prosty i funkcjonalny pionowy pasek kart
extensionsLongDescription Tab Center Reborn is the continuation of <a href="https://addons.mozilla.org/firefox/addon/tab-center-redux/">Tab Center Redux</a> to provide a simple, powerful and well-integrated extension to manage tabs vertically.

The extension provides a handful of settings and allows power-users to customize its appearance completely with CSS code.
https://framagit.org/ariasuni/tabcenter-reborn/wikis/home

You might especially be interested in hiding the top tab bar:
https://framagit.org/ariasuni/tabcenter-reborn/wikis/home#userchromecss-tweaks


Features:
– All features of Firefox tab bar (pinning, duplicating, moving to start/end, closing tabs after, etc.)
– “Unload Tab” and “Close Tabs Before” options to accommodate managing a lot of tabs
– A notification allows you to undo if “Close Tabs Before”, “Close Tabs After” or “Close Other Tabs” closed more than 5 tabs
– Looks and act native, has animations (can be disabled)
– Works with and uses containers: https://support.mozilla.org/en-US/kb/containers
– Adapt to full Firefox themes (simpler themes don’t provide enough colors to work with)
– Synchronizes your settings with Firefox Sync

Global shortcuts:
– Shift + F1: opens or closes the sidebar
– Shift + F2: switches to last active tab
Note that you can configure those: https://support.mozilla.org/en-US/kb/manage-extension-shortcuts-firefox

Shortcuts when clicking new tab button/container name in new tab context menu (right-click):
– Ctrl + click: opens after current tab if default is at the end (and opens at the end if default is after current tab)
– Shift + click: opens a new window
– Ctrl + Shift + click: opens a new private window (if Tab Center Reborn is allowed to run in private windows)


You can contribute by reporting issues, translating, adding documentation or developing!
https://framagit.org/ariasuni/tabcenter-reborn/blob/main/CONTRIBUTING.md

Permissions used:
– Access your data for all websites: to use containers.
– Read and modify bookmarks: to not open a new window when a tab has been dropped outside the sidebar but on the bookmark bar.
– Read and modify browser settings: to follow Firefox settings and theme.
– Display notifications to you: to display a notification when you closed a lot of tabs, letting you undo.
– Access recently closed tabs: to switch to last tab.
– Access browser tabs: to get URL, title and favicons of tabs.
– Access browser activity during navigation: to trigger an extra animation when a page has finished loading its resources.
Tab Center Reborn jest kontynuacją <a href="https://addons.mozilla.org/firefox/addon/tab-center-redux/">Tab Center Redux</a> w celu zapewnienia prostego, funkcjonalnego i dobrze zintegrowanego z Firefoxem rozszerzenia do zarządzania kartami w pionie.

Rozszerzenie zapewnia kilka ustawień i pozwala zaawansowanym użytkownikom na pełne dostosowanie jego wyglądu poprzez kod CSS.
https://framagit.org/ariasuni/tabcenter-reborn/wikis/home

Użytkownik może być szczególnie zainteresowany ukryciem górnego paska kart:
https://framagit.org/ariasuni/tabcenter-reborn/wikis/home#userchromecss-tweaks


Funkcje:
– Wszystkie funkcje paska kart Firefoxa (przypinanie, duplikowanie, przenoszenie na początek/koniec, zamykanie kart, itd.)
– Opcje “Usuń kartę z pamięci” oraz “Zamknij karty powyżej/poniżej” pozwalające na zarządzanie wieloma kartami
– Powiadomienie pozwalające na cofnięcie zamknięcia, gdy opcja “Zamknij karty powyżej”, “Zamknij karty poniżej” lub “Zamknij inne karty” zamknęła więcej niż 5 kart
– Wygląd i działanie zintegrowane z Firefoxem, wykorzystywanie animacji (mogą zostać wyłączone)
– Wykorzystuje karty z kontekstem: https://support.mozilla.org/pl/kb/karty-z-kontekstem
– Adaptuje się do pełnych motywów Firefoxa (prostsze motywy nie zapewniają wystarczającej ilości kolorów do wykorzystania)
– Synchronizuje twoje ustawienia z Firefox Sync

Skróty globalne:
– Shift + F1: otwiera lub zamyka panel boczny
– Shift + F2: przechodzi do poprzedniej aktywnej karty
Można to skonfigurować: https://support.mozilla.org/pl/kb/zarzadzanie-skrotami-klawiaturowymi-rozszerzen

Skróty dostępne po kliknięciu przycisku nowej karty/nazwy kontekstu w menu kontekstowym nowej karty (kliknięcie prawym przyciskiem myszy):
– Ctrl + klik: otwiera nową kartę po aktualnej karcie, jeśli domyślne jest otwieranie jej na końcu (i otwiera nową kartę na końcu, jeśli domyślne jest otwieranie jej po aktualnej karcie)
– Shift + klik: otwiera nowe okno
– Ctrl + Shift + klik: otwiera nowe okno prywatne (jeśli Tab Center Reborn ma zezwolenie zaznaczone w opcji: Działanie w oknach prywatnych)


Możesz wnieść swój wkład zgłaszając problemy, tłumacząc, dodając dokumentację lub pomagając w rozwoju rozszerzenia!
https://framagit.org/ariasuni/tabcenter-reborn/blob/main/CONTRIBUTING.md

Wymagane uprawnienia:
– Dostęp do danych użytkownika na wszystkich stronach: by móc używać kart z kontekstem.
– Odczytywanie i zmienianie zakładek: by nie otwierać nowego okna, gdy karta została opuszczona poza panelem bocznym na pasek zakładek.
– Odczytywanie i zmienianie ustawień przeglądarki: by móc wykorzystywać ustawienia i motyw Firefoxa.
– Wyświetlanie powiadomień: by móc wyświetlać powiadomienie o zamknięciu wielu kart i możliwości jego cofnięcia.
– Dostęp do ostatnio zamkniętych kart: by móc przywracać ostatnio zamknięte karty.
– Dostęp do kart przeglądarki: by móc uzyskać adres, tytuł i favikony kart.
– Dostęp do aktywności przeglądarki podczas nawigacji: by móc użyć dodatkowej animacji, gdy strona skończy ładować swoje zasoby.
muteTabButtonTooltip Mute tab Wycisz kartę
newTabBtnTooltip Open new tab Otwórz nową kartę
newTabContextMenuOpenAtEnd At &End Na &końcu
newTabContextMenuOpenInPrivateWindow New &Private Window Nowe okno &prywatne
newTabContextMenuOpenInWindow New &Window Nowe &okno
newTabContextMenuOpneAfterCurrent &Next to Current Tab &Przy aktywnej karcie
notificationDeletedMessage Click on the notification to undo. Kliknij powiadomienie, aby cofnąć.
notificationDeletedTitle $COUNT$ closed tabs $COUNT$ zamknięto
optionsAdvancedTitle Advanced Zaawansowane
optionsAppearanceTitle Appearance Wygląd
optionsBehaviorTitle Behavior Działanie
optionsCompactMode Compact Mode Tryb kompaktowy
optionsCompactModeDynamic Dynamic Dynamiczny
optionsCompactModeExplanation The Compact Mode reduces the height of tabs to show more of them. In the Dynamic setting, it will engage once we have no space left. Tryb kompaktowy zmniejsza wysokość kart, aby pokazać ich więcej. Przy włączonym ustawieniu dynamicznym uaktywni się, gdy zabraknie miejsca.
optionsCompactModeOff Disabled Wyłączony