Ttekki di Funkwhale

Azul daɣen tanemmirt imi d-terriḍ lewhiFunkwhale yettwasuqal s useqdec n Weblate, afecku web yettwafeṣlen i tsuqilt s tifses i yineflayen neɣ imsuqal.

2181

Izriren

43

Tutlayin

41.8%

Yettwasuqqel

The translation project for Funkwhale currently contains 2181 strings for translation and is 41.8% complete. Ma tebɣiḍ ad tettekkiḍ deg tsuqilt n Funkwhale, issefk ad tjerrdeḍ deg uqeddac-a. Ticki yermed umiḍan-ik, tzemreḍ ad tettekkiḍ deg tsuqilin.

Jerred Suqel Taqbaylit (kab_DZ) in Funkwhale